Jump to Navigation

Ważne księgi i pisma

Warto sięgać do podanych tutaj ksiąg i pism, bo część z nich jest dziełem Bożym a pozostała część może nam pomóc w osiągnięciu zbawienia, lepszym poznaniu Bogu, umocnieniu w wierze, wyjaśnieniu tego co niezrozumiałe. Mogą też pełnić inne cele np. niektóre z podanych poniżej tak więc prawdopodobnie każdy znajdzie coś dla siebie.

Pisma to dzieła Boże

"Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga, wyrytym na tablicach." (Wj 32,16)

"Czy znane ci prawa niebios, czy wyjaśnisz ich pismo na ziemi?" (Hi 38,33)

Bóg objawił tajemnice Ewangelii wszystkim narodom - Pismo Święte zostało przetłumaczone na wiele języków

"Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen." (Rz 16,25-27)

"Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych." (Rz 1,1-2)

Najcenniejszą księgą uważaną za natchnioną przez Boga jest Pismo Święte.

Zawarte w Piśmie Świętym słowo ma moc – jest jak lampa rozświetlająca drogę, pokarm, miecz obosieczny - więcej obrazów słowa Bożego można zobaczyć w Wiara/Wazne_ksiegi/Pismo_Swiete/Obrazy_slowa. Słowo Boże choć pisane dawno temu jest aktualne dzisiaj – kto sięgnął do Pisma Świętego to pewnie nieraz się zadziwił. Ludzie, którzy odrzucają tą świętą księgę albo nie przestrzegają jej nauki wprawiają w gniew Boga.

"Idźcie radzić się Pana co do mnie oraz pozostałych z Izraela i Judy w związku ze słowami tej znalezionej księgi, bo wielki gniew Pana zapłonął nad nami z tego powodu, że przodkowie nasi nie słuchali słów Pańskich, aby spełniać wszystko, jak jest napisane w tej księdze." (2 Krn 34,21)

Bóg zachęca nas do zgłębiania ksiąg abyśmy Go lepiej poznali.

"Jezus im odpowiedział: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej." (Mt 22,29)

"Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo." (J 5,39)

"Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest." (Dz 17,11)


Księgi pełnią różne funkcje:

 • Przynoszą cierpliwość i pociechę, podtrzymują nadzieję

  "To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję." (Rz 15,4)

 • Nauczające

  "I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego."  (Łk 24,27)

  "Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem." (Dz 17,3)

  "A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie." (Dz. 8,35)

 • Napominające

  "Słowo Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach."  (Kol 3,16)

 • Obronne

  "Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem." (Dz 18,28)

 • Prorockie

  "Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie,  w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy." (Łk 24,44-47)

  "I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem." (Ap 22,6)

  "Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim napisane, bo chwila jest bliska." (Ap 1,3)

 • Historyczne

  "W pismach i pamiętnikach Nehemiasza jest opowiedziane nie tylko to, ale również o tym, jak zakładając bibliotekę zebrał on księgi o królach i księgi proroków, księgi Dawida i listy królów o ofiarach." (2 Mch 2,13)


Tylko Bóg daje całkowite zrozumienie Pism

"Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości." (Mdr 7,7)

"Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma," (Łk 24,45)

"Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim."  (2 Tm 2,7)

Pism nie można prywatnie wyjaśniać

"To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia." (2 P 1,20)

"jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę." (2 P 3,16)

Kto wypełnia Pismo Święta otrzyma błogosławieństwo

"Kto zaś pilnie rozważa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo" (Jk 1,25)

"Jeśli przeto zgodnie z Pismem wypełniacie królewskie Prawo: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie." (Jk 2,8)

"Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości -  aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu." (2 Tm 3,14-17)Article | by Dr. Radut